Doradztwo prawne dla osób fizycznych

Caption Placed Here

Doradztwo prawne dla osób fizycznych

Prawo pracy

Kancelaria świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy oraz doradza na rzecz pracowników będącymi osobami fizycznymi.
W ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz pracowników, między innymi:

– pomagamy w dochodzeniu roszczeń o zaległe, niewypłacone wynagrodzenia
– pomagamy w kwestiach związanych z naruszeniem zasad równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu
– pomagamy w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę
– dochodzimy roszczeń z tytułu przestrzegania zapisów umownych o zakazie konkurencji
– reprezentujemy w sporach sądowych oraz postępowaniach mediacyjnych

Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne i prawo umów stanowią centralny punkt naszej działalności jako prawników. Państwa korzyść polega na tym, że bez względu na klasyfikację Państwa sytuacji prawnej i niezależnie od rodzaju umowy – czy to umowy kupna, umowy o pracę i usługi, umowy najmu, umowy kredytowej, umowy spółki, umowy spadkowej, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej, umowy o pracę, umowy sportowej, umowy ubezpieczeniowej lub umowy o budowę – zawsze jest do Państwa dyspozycji kompetentna osoba kontaktowa z Grupy L-Advisers. Oprócz kwestii związanych z interpretacją umowy i sądowym egzekwowaniem roszczeń wynikających z umowy, zajmujemy się również intensywnie roszczeniami wynikającymi z umowy, takimi jak świadczenie uzupełniające, obniżenie ceny, odszkodowanie i zwrot daremnych wydatków.

– pomoc związana z dochodzeniem roszczeń i obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami
– konstruowanie umów
– sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych
– bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
– udzielanie pomocy prawnej podczas negocjacji handlowych
– zezwolenia i koncesje
– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej

Prawo sportowe

Jednym z głównych obszarów działalności i specjalizacją Kancelarii jest tematyka związana z prawem sportowym. W oparciu o nasze doświadczenie zdobywane na tym polu działalności świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów.
Nasz zapał i zaangażowanie do działania w świecie sportu wykorzystujemy doradzając sportowcom, zawodnikom, klubom sportowym, związkom sportowym, trenerom, menagerom sportowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom związanym ze sportem.
Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi jak i przed wszelkimi organami związków sportowych zarówno w Polsce jak i zza granicą. Prowadzimy mediacje sportowe.
Doradzamy prawnie w zakresie tworzenia strategii marketingowej w sporcie, sporządzamy umowy sponsorskie.
Specjalizujemy się także w pomocy prawnej związanej z działalnością E- sportową.

– Prawo pracy w sporcie
– Prawo umów sportowych
– Prawo mediów sportowych
– Prawo stowarzyszeń sportowych i federacji
– Jurysdykcja sportowa

Sporządzanie oraz opiniowanie umów

Kancelarie z Grupy L-Advisers zajmują się sporządzaniem, analizą oraz opiniowaniem umów na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Naszym klientom pomagamy w dochodzeniu wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z zawartych przez nich umów.
Pomagamy jak najkorzystniej rozwiązać wiążące Strony umowy oraz jak najszerzej zabezpieczamy interesy umowne naszych klientów.
Sporządzamy między innymi umowy cywilnoprawne, umowy nienazwane, umowy z zakresu prawa pracy, prawa spółek handlowych czy umowy z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego.

Prawo karne

Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie wszystkich zagadnień związanych z prawem karnym. Bronimy i doradzamy naszym klientom na wszystkich etapach postępowania karnego.
Podejmujemy działania w charakterze obrońcy jak i reprezentujemy pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych.

– Szybki wstępny termin konsultacji
– Reprezentacja prawna w postępowaniu karnym
– Reprezentacja w drodze działania uzupełniającego
– pomoc dla świadków
– pomoc prawna ofiarom przestępstw
– adwokat wspólnego powoda
– Reprezentacja cywilna
– dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból i cierpienie
– procesy adhezyjne
– Zgłaszanie zarzutów karnych lub wniosków o ukaranie
– Doradztwo w zakresie roszczeń na podstawie ustawy o odszkodowaniach dla ofiar

Odszkodowania

Nie tylko w przypadku wypadków drogowych w ruchu drogowym (patrz również: Prawo o ruchu drogowym) mogą Państwo ponieść szkody. Prawo odszkodowawcze i naprawcze ma wpływ na wiele innych dziedzin życia codziennego.
Pomogę Państwu w jak najlepszym egzekwowaniu Państwa roszczeń z tytułu odpowiedzialności, np. w następujących obszarach:

– Przestępstwa i czyny niedozwolony: przykład: uszkodzenie ciała, zniewaga, nieprawdziwe zarzuty
– Naruszenie praw autorskich, ostrzeżenia
– udostępnianie plików muzycznych i filmowych
– nieautoryzowana reklama
– naruszenie mienia przez zwierzęta
– Naruszenie obowiązku pilnowania porządku w odniesieniu do dróg, ścieżek i domów, np. obowiązku posypywania żwirem
– prawo sąsiedzkie

Prawo rodzinne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie wszelkich zagadnień związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Wiemy, iż powyższa materia wymaga od prawnika nie tylko profesjonalnego ale przede wszystkim subtelnego podejścia wobec uczestników postępowania.
Będąc obdarzeni zaufaniem naszych klientów, zapewniamy najwyższej jakości profesjonalizm oraz wymaganą wrażliwość. Oferując obsługę w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego doradzamy naszym klientom między innymi w sprawach:

– rozwodowych i separacyjnych
– związanych z dochodzeniem podwyższenia lub obniżenia alimentów
– o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa
– związanych z przeprowadzeniem postępowania o podział majątku wspólnego
– pomoc w dochodzeniu kontaktów z dziećmi, ustaleniu i ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Autorzy nie muszą akceptować nieuprawnionego korzystania z ich dzieł. W przypadku naruszenia praw autorskich, autor może być uprawniony w szczególności do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i nakazowych. Pomożemy Ci profesjonalnie i świadomie pod względem kosztów, zarówno w pozasądowym i sądowym egzekwowaniu Twoich roszczeń, jak i w obronie przed ostrzeżeniem dotyczącym praw autorskich. Starannie i kompetentnie wspieramy Państwa w opracowywaniu i negocjowaniu umów związanych z prawami autorskimi.

– Egzekwowanie i obrona roszczeń z tytułu praw autorskich
– Doradztwo w zakresie naruszeń praw autorskich
– Obrona przed ostrzeżeniami
– listy o zawieszeniu czynności niedozwolonej
– sporządzanie projektów umów
– Filesharing

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Kancelarie zrzeszone w Grupie L-Advisers świadczą usługi prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych i wizerunku. Świadczymy usługi związane z ratowaniem renomy, dobrego mienia w internecie. Kancelarie świadczą również pomoc prawną w zakresie szeroko pojętego prawa mediów i reklamy.

– Naruszenie dóbr osobistych
– Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
– Zniesławienie
– Powództwo o odszkodowanie z uwagi na straty niematerialne
– Pisma o zaprzestanie bezprawnych działań
– Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
– Analiza materiałów prasowych

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Grupa oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy. Przed każdą rozprawą sądową należy ocenić ryzyko procesowe wielowymiarowo i indywidualnie oraz wypracować odpowiednią strategię działań. W tej fazie niezmiernie ważne jest rozważenie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż. W ramach arbitrażu również uwzględniamy wszelkie czynniki ryzyka, takie jak czas i koszty dochodzenia należności, ryzyko reputacyjne oraz dogłębnie ustalamy szanse wygrania procesu. Naszych Klien¬tów reprezentujemy w sprawach spornych w Polsce i w Niemczech, jak i w postępowaniach szczególnych – np. w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, postępowaniach przed Urzędem Patentowym lub przed innymi polskimi oraz niemieckimi urzędami.

Prawo IT i E-Commerce

W zakresie prawa IT doradzamy przy sporządzaniu umów IT, takich jak umowy hostingowe, umowy na opracowanie oprogramowania, umowy na utrzymanie oprogramowania, sporządzanie specyfikacji, a także zawieranie umów licencyjnych.
Doradzamy i reprezentujemy Państwa w przypadku ostrzeżeń skierowanych przeciwko Państwu, jak również w egzekwowaniu Państwa własnych roszczeń wobec osób trzecich.

– sporządzanie projektów umów
– spory o domeny internetowe
– Odpowiedzialność w Internecie
– Prawo marketingu internetowego
– Obrona przed ostrzeżeniami

Upadłość konsumencka

Sieć L-Advisers posiada w swych szeregach również prawników specjalizujących się w upadłości konsumenckiej. Już na samym początku współpracy kompleksowo przeanalizujemy Państwa problemy prawne oraz finansowe. To od tej analizy zależne będą dalsze kroki. Wskażemy wszelkie możliwe rozwiązania – przede wszystkim, czy jest możliwość umorzenia długów lub ich restrukturyzacja.
Jeżeli zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przejdziemy przez ten proces razem. Będziemy fachowo doradzać na każdym etapie procedury.