Doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych

Caption Placed Here

Doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych

Prawo spółek

Oferujemy doradztwo i reprezentację w negocjacjach umowy spółki, przy umowach o nabycie lub zbycie udziałów spółki lub nabycia całego przedsiębiorstwa, jak również doradztwo w konstruowaniu umów z osobami z najwyższego szczebla kierownictwa i we wszystkich innych kwestiach związanych z prawem spółek bezpośrednio w Niemczeh oraz w Polsce.
Jako eksperci doradzimy Państwu kompetentnie w zakresie wszystkich wymogów prawa spółek. Doradzimy Państwu najlepszą formę prawną dla spółki osobowej i/lub kapitałowej. Z uwagi na szeroką sieć kontaktów umożliwimy Państwu pełną obsługę: wybranie najlepszej oferty dla siedziby spółki, przygotowanie dogodnego statutu, rejestracja oraz dalsza obsługa prawno-podatkowa nowopowstałej spółki.

– doradztwo w zakresie prawa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH), spółek akcyjnych (AG) i spółek osobowych (GbR, OHG, KG)
– sporządzanie i weryfikacja umów w ramach prawa spółek takich jak statut, umowy o współpracy, wspólne przedsięwzięcia, umowy o zarządzanie spółką itp.
– utworzenie spółki i jej finansowanie, w tym doradztwo w zakresie wyboru rodzaju spółki, z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego
– Programy partycypacji pracowników, programy motywacyjne i opcji na akcje
– Doradztwo i wsparcie w zakresie czynności przekształceniowych w spółce (spory, podwyższenie kapitału, zmiana formy prawnej)
– Restrukturyzacja i przekształcenia (zmiany formy prawnej, fuzje, podziały, wydzielenia, tzw. Squeeze-out, przymusowy odkup akcji)
– Reprezentowanie interesów związanych ze znakami towarowymi wobec urzędów ds. znaków towarowych (np. egzekwowanie rejestracji znaków towarowych, reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych lub anulowanie znaków towarowych osób trzecich).
– prawo grupy kapitałowej, prawo koncernowe (m.in. umowy o odprowadzaniu zysku; umowy o kontrolę itp)
– Przygotowanie i przeprowadzenie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych notowanych na giełdzie
– Przejęcia spółek i inwestycji, w formie transakcji sprzedaży akcji lub aktywów (Share lub Asset Deal)
– sukcesja przedsiębiorstwa, przejmowanie oraz fuzja spółek, Buy-Out (LBO, MBO, MBI)
– doradzanie, reprezentowanie i towarzyszenie działającym organom (dyrektorom zarządzającym, zarządom, radom nadzorczym, upoważnionym sygnatariuszom) w tym również w przypadku odpowiedzialności organów wykonawczych
– Corporate Governance oraz Compliance
– reprezentowanie spółek, akcjonariuszy i ich organów w sądzie na terenie całego kraju

Fuzje i przejęcia

Nasza Grupa licznych wyspecjalizowanych prawników stale towarzyszy znanym firmom krajowym i zagranicznym, średnim przedsiębiorstwom oraz inwestorom finansowym i spółkom giełdowym przy nabywaniu i sprzedaży przedsiębiorstw, przy przekształcaniu i restrukturyzacji spółek, przy przejęciach oraz w ramach Joint Venture. Jako liczna grupa współpracujących prawników świadczymy pełen zakres usług. Możemy zaoferować naszym klientom kompetentne doradztwo ekspertów ze wszystkich istotnych dziedzin takich transakcji – np. z zakresu podatków, finansowania i prawa antymonopolowego.

– towarzyszenie całemu procesowi transakcyjnemu, struktura podatkowa, umowy nabycia przedsiębiorstwa
– Joint Ventures oraz z nim związane kompleksowe rozwiązania dla struktur spółkowych
– Restrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstw
– Integracja i wydzielenie pakietów akcji lub/i części przedsiębiorstwa
– Finansowanie akwizycji poprzez m.in. obligacje oraz instrumentów związanych z rynkiem kapitałowym
– M&A w trudnej sytuacji
– kontrola fuzji
– Strukturyzacja kompleksowych przejęć przedsiębiorstw: Sell Side/Buy Side
– Udział w procedurach przetargowych
– Przejęcia publiczne i IPO
– prywatyzacje
– Private Equity
– LBO oraz MBO
– Venture Capital

Prawo cywilne i gospodarcze

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia naszym klientom poczucia bezpieczeństwa i sprawowania nad nimi kompleksowej opieki prawnej.
Oferujemy naszą pomoc zarówno dla firm istniejących już na rynku jak i dla nowotworzonych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcom świadczymy kompleksową pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

– bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
– pomoc związana z dochodzeniem roszczeń
– pomoc i doradztwo w procesach rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych
– sporządzanie i opiniowanie umów oraz opinii prawnych
– udzielanie pomocy prawnej podczas negocjacji handlowych
– uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek
– zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
– obsługa prawna organów spółek handlowych oraz innych podmiotów
– pomoc prawna w sporządzaniu aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych
– uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
– bieżący nadzór nad wszelkimi aspektami działalności podmiotu gospodarczego

Private Equity

Grupa L-Advisers wspiera transakcje typu Private Equity w obszarze Venture Capital, Buyout oraz samej infrastruktury. Prawnicy z L-Advisers doradzają we wszystkich fazach inwestycji aż do momentu wyjścia z inwestycji. Usługa obejmuje doradztwo w różnych formach finansowania oraz przy konstruowaniu umów udziałowych, programów motywacyjnych.

– prawno-podatkowy Due Dilligence
– Doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji
– Doradztwo i negocjowanie niezbędnych umów, w tym umów w sprawie finansowania i partycypacji, umów akcjonariuszy i statutu spółki.
– Struktura zarządzania i partycypacji pracowników
– Doradztwo w zakresie finansowania akwizycji
– Doradztwo w zakresie sprzedaży handlowej
– doradztwo w ramach IPO
– Venture Capital i Startupy
– sprzedaż udziałów / wyjścia

Prawo konkurencji

Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich kwestiach związanych z ogólnym i szczególnym prawem konkurencji. Prawo konkurencji obejmuje walkę z nieuczciwą konkurencją, tj. ochronę konkurentów i konsumentów przed nielegalną działalnością gospodarczą.

– Oferujemy rzetelne doradztwo prawne i oceniamy dopuszczalność działań klienta w ramach prawa konkurencji.
– Wysyłamy i odpowiadamy na ostrzeżenia pozasądowe, łącznie z formułowaniem listów o zawieszeniu danej czynności drugiej strony zgodnie z interesami klienta.
– Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przygotowawczych i postępowaniach głównych.
– Ze względu na krótkie terminy ostrzeżeń pozasądowych ważne jest, aby nasi klienci otrzymali natychmiastową profesjonalną pomoc

Prawo upadłościowe

Interdyscyplinarni eksperci z grupy L-Advisers wspierają wszystkie strony postępowania we wszystkich fazach kryzysu korporacyjnego – włącznie z rozważaniami dotyczącymi „Planu B” przed wypłacalnością oraz samym postępowaniem upadłościowym. Jeśli kryzys korporacyjny jest tak zaawansowany, że można rozważyć wszczęcie postępowania upadłościowego, osoby odpowiedzialne stoją w obliczu wielu decyzji i zadań. Osoby te muszą pierw wyjaśnić rzeczywistą sytuację finansową spółki. Przede wszystkim jednak przeanalizować różne alternatywne kursy działania.

– Przeprowadzenie badania due diligence w przypadku niewypłacalności (ryzyko odpowiedzialności i inne skutki) przed ogłoszeniem niewypłacalności (ryzyko odpowiedzialności akcjonariusza oraz inne skutki w zakresie zysków i płynności)
– Przygotowanie samozarządzania i wsparcie samozarządzających się w trakcie trwania procedury
– obsługę dłużnika w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego lub przy ogłoszeniu upadłości
– obsługę spółki w upadłości, szczególnie w postępowaniu z możliwością zawarcia układu
– restrukturyzacja kapitałowa i zadłużenia

Handel, WTO oraz prawo celne

Decyzje rządu i środki polityki gospodarczej mogą zagrozić strategii biznesowej. Szczególnie, gdy stawką jest sukces, potrzebujesz praktycznych porad. Kancelarie prawne z Grupy L-Advisers współpracują z Tobą w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych strategii, dzięki czemu zawsze jesteś o krok do przodu. Dzięki naszej wszechstronnej praktyce na wszystkich poziomach handlu zagranicznego, Światowej Organizacji Handlu (WTO), regionalnych metropolii handlowych i zwyczajów, oferujemy Państwu rzetelność w całym spektrum regulacji i polityki handlu transgranicznego.

– Handel i regulacja handlu zagranicznego
– zgodność z przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego
– spory i negocjacje
– sankcje handlowe
– Handel międzynarodowy
– regionalne umowy handlowe
– Umorzenie należności celnych i zwrot należności celnych
– klasyfikacja taryfowa w prawie celnym
– preferencyjny dostęp
– obliczenie wartości celnej

Prawo pracy

Niezależnie od tego, czy chodzi o działania restrukturyzacyjne, czy też negocjacje ze związkami zawodowymi i radami zakładowymi, modele wynagrodzeń, zakładowe systemy emerytalne, przepisy dotyczące czasu pracy czy też umowy o rozwiązaniu umowy – nasza Grupa fachowo i kompetentnie rozwiąże problem. Doradzamy i reprezentujemy krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa we wszystkich dziedzinach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w złożonych projektach i negocjacjach, w sądach i w codziennych postępowaniach. Nasi klienci korzystają z naszych wysokich standardów jakości, naszego niezrównanego doświadczenia, naszego pragmatyzmu oraz naszej intensywnej specjalizacji i interdyscyplinarnej współpracy.

– umowy o pracę
– umowy o rozwiązaniu stosunku pracy
– Umowy o świadczenie usług dla dyrektorów zarządzających i członków zarządu
– wypowiedzenia
– odpowiedzialność kierownicza
– fikcyjne samozatrudnienie

Prawo autorskie i własność przemysłowa

Autorzy nie muszą akceptować nieuprawnionego korzystania z ich dzieł. W przypadku naruszenia praw autorskich, autor może być uprawniony w szczególności do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i nakazowych. Pomożemy Ci profesjonalnie i świadomie pod względem kosztów, zarówno w pozasądowym i sądowym egzekwowaniu Twoich roszczeń, jak i w obronie przed ostrzeżeniem dotyczącym praw autorskich. Starannie i kompetentnie wspieramy Państwa w opracowywaniu i negocjowaniu umów związanych z prawami autorskimi.

– Egzekwowanie i obrona roszczeń z tytułu praw autorskich
– Doradztwo w zakresie naruszeń praw autorskich
– Obrona przed ostrzeżeniami
– listy o zawieszeniu czynności niedozwolonej
– sporządzanie projektów umów
– Filesharing

E-Commerce i IT

Handel i dystrybucja w Internecie jest dziś istotnym elementem wielu przedsiębiorstw i modeli biznesowych.
Nowoczesna sprzedaż wielokanałowa obejmuje zarówno sprzedaż za pośrednictwem własnej strony internetowej, jak i platform takich jak Amazon czy eBay. Handel elektroniczny i handel mobilny podlegają regulacjom prawnym, które są stale rozwijane.
Sklepy internetowe zgodne z prawem muszą przestrzegać przepisów ustawy o sprzedaży na odległość, ustawy o telemediach lub zobowiązań dotyczących etykietowania, aby nie być ostrzeganym przez konkurentów. Dlatego też pomyślny handel online wymaga zawsze aktualnego i indywidualnego projektu umowy, w szczególności poprzez Ogólne Warunki Handlowe (AGB).

– Doradztwo prawne dla nowoczesnych kanałów dystrybucji
– Badanie wzorców umowy (AGB) i ich skuteczne uwzględnienie
– Doradztwo i reprezentacja w konfliktach z konkurencją i z internetowymi kupcami
– Porady dotyczące praw autorskich względem tekstu i obrazów
– wsparcie regulacyjne, w szczególności w odniesieniu do – ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG)
– Doradztwo podatkowe, w szczególności w zakresie zobowiązań z tytułu podatku VAT w handlu on-line

Środki masowego przekazu i telekomunikacja

Jak żaden inny sektor, przemysł telekomunikacyjny oznacza z jednej strony innowacyjność i postęp, a z drugiej regulacje dokonywane przez organy nadzoru. W praktyce zatem zgodność z wymogami regulacyjnymi jest najważniejszym aspektem, obok indywidualnego sporządzania umów z dostawcami usług i klientami.

– Weryfikacja zgodności ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi dla przedsiębiorstw informatycznych i telekomunikacyjnych.
– Przygotowanie umów i warunków dla operatorów telekomunikacyjnych
– Kompleksowe wsparcie dla firm telekomunikacyjnych wchodzących na rynek niemiecki lub polski, od zgłoszenia do Federalnej Agencji Sieciowej (niem. Bundesnetzagentur) po sporządzenie umów i prawne zatwierdzenie reklamy.
– Badanie obecności w Internecie, ofert nadawczych, publikacji reklamowych i prasowych pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, takimi jak obowiązki w zakresie nadruku, ochrony danych

Ochrona danych osobowych

Od wdrożenia podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO / RODO), poprzez ustanowienie zewnętrznego inspektora danych osobowych, aż po szkolenie współpracowników w zakresie ochrony danych – u nas uzyskasz niezbędne narzędzia w tej dziedzinie.

– Kontrola, doradztwo, wdrażanie
– Polityka i procesy wewnętrzne firmy
– Rozwój systemów zarządzania ochroną danych osobowych
– Sporządzanie projektów i negocjowanie umów
– oświadczenia o ochronie prywatności
– deklaracja zgody
– dochodzenie interesów

Zamówienia publiczne

Doradzamy klientom publicznym oraz oferentom we wszystkich kwestiach związanych z europejskim i krajowym prawem zamówień publicznych w sposób praktyczny i na najwyższym profesjonalnym poziomie.
Wdrażamy i wspieramy prawnie uzasadnione procedury zamówień publicznych lub działamy jako instytucja zamawiająca dla naszych klientów. Po stronie przetargowej doradzamy i pomagamy naszym klientom w uczestniczeniu w procedurach przetargowych oraz wspieramy ich w składaniu obiecujących ofert.

– Umowy o budowę, dostawy i usługi
– przydziały sektorowe
– procedura odwoławcza dotycząca zamówień publicznych
– Wyjaśnienie zadań i ustrukturyzowanie złożonych procesów zamówień publicznych
– Przygotowanie ogłoszeń, dokumentów przetargowych i projektów umów
– Komunikacja oferenta i negocjacje z oferentami
– Ocena wniosków o uczestnictwo i ofert oraz zarządzanie umowami.
– Odpowiedź na skargi i reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
– Dokumentacja dotycząca zaproszenia do składania ofert wraz z notą przetargową i dokumentacją przetargową

Prawo energetyczne

Rozwiązywanie problemów dotyczących zliberalizowanego rynku energii i odpowiadanie na pytania dotyczące prawa energii odnawialnych.

Prawo karne gospodarcze

Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw może stanąć w obliczu okoliczności istotnych z punktu widzenia prawa karnego – czy to jako strony poszkodowane, czy też jako ofiary postępowania karnego w wyniku niewłaściwego postępowania ze strony pracowników lub organów zarządzających. Doradzamy naszym klientom we wszystkich obszarach przestępczości gospodarczej, zarówno zapobiegawczo, jak i w toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych. Towarzyszymy naszym klientom w zakresie obrony korporacyjnej, chronimy ich prawa jako pokrzywdzonych oraz skutecznie i profesjonalnie realizujemy ich interesy. Prowadzimy dochodzenia wewnętrzne w Niemczech i w Polsce. Jesteśmy znani z naszej siły w sądzie i doświadczenia w kontaktach z urzędami.

– Doradztwo w zakresie prewencyjnego prawa karnego
– doradztwo w zakresie Compliance przedsiębiorstwa
– kontrole wewnętrzne
– Ekspertyzy z zakresu prawa karnego
– Obrona w przypadku pomocy związanej z odzyskiwaniem mienia
– Konsultacje na miejscu podczas działan procesowych
– Dobrowolne zgłaszanie przypadków uchylania się od płacenia podatków

Prawo sportowe

Jednym z głównych obszarów działalności i specjalizacją Kancelarii jest tematyka związana z prawem sportowym. W oparciu o nasze doświadczenie zdobywane na tym polu działalności świadczymy pomoc prawną na rzecz polskich jak i zagranicznych klientów.
Nasz zapał i zaangażowanie do działania w świecie sportu wykorzystujemy doradzając sportowcom, zawodnikom, klubom sportowym, związkom sportowym, trenerom, menagerom sportowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom związanym ze sportem.
Reprezentujemy także naszych klientów w postępowaniach przed sportowymi sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi jak i przed wszelkimi organami związków sportowych zarówno w Polsce jak i zza granicą. Prowadzimy mediacje sportowe.
Doradzamy prawnie w zakresie tworzenia strategii marketingowej w sporcie, sporządzamy umowy sponsorskie.
Specjalizujemy się także w pomocy prawnej związanej z działalnością E- sportową.

– Prawo pracy w sporcie
– Prawo umów sportowych
– Prawo mediów sportowych
– Prawo stowarzyszeń sportowych i federacji
– Jurysdykcja sportowa

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Grupa oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie sprawy. Przed każdą rozprawą sądową należy ocenić ryzyko procesowe wielowymiarowo i indywidualnie oraz wypracować odpowiednią strategię działań. W tej fazie niezmiernie ważne jest rozważenie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak arbitraż. W ramach arbitrażu również uwzględniamy wszelkie czynniki ryzyka, takie jak czas i koszty dochodzenia należności, ryzyko reputacyjne oraz dogłębnie ustalamy szanse wygrania procesu. Naszych Klientów reprezentujemy w sprawach spornych w Polsce i w Niemczech, jak i w postępowaniach szczególnych – np. w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, postępowaniach przed Urzędem Patentowym lub przed innymi polskimi oraz niemieckimi urzędami.

Skontaktuj się z nami!

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Zadzwoń: PL +48 507090928 | DE +49 1792 155 886