Polityka Prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Szadaj

Harfowa 18

80-298 Gdańsk

+48 507-090-928

szadaj@L-advisers.com

 

oraz

 

Kancelaria adwokata niemieckiego (Rechtsanwalt) Radosław Michał Suchy, LL.M.

Ahornstr. 5

14482 Potsdam

+49 1792 155 886

+48 795 821 950

suchy@L-advisers.com

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, adres, nr rachunku bankowego) zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Za każdym razem, gdy zainteresowana osoba wejdzie na stronę internetową ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania naszego systemu:

– Data i godzina zapytania;

– Adres IP;

– Użyta wyszukiwarka;

– system operacyjny Państwa komputera;

– Cookies;

– szczegóły zapytania i adres docelowy (wersja protokołu, metoda HTTP, odsyłacz, UserAgent-String);

– Nazwa pobranego pliku i ilość przesłanych danych (żądany URL wraz z łańcuchem zapytań, rozmiar w bajtach);

– Komunikat informujący, czy pobieranie zakończyło się powodzeniem (kod statusu HTTP).

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat danej osoby. Nie dokonuje się oceny osobistej ani oceny danych dla celów marketingowych lub tworzenia profilu. Adres IP nie jest zapisywany w tym kontekście.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ROO. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania naszej strony. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony osoby zainteresowanej.

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy.

W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibach stowarzyszonych w Grupe L-Advisers kancelariach, na eventach organizowanych przez Grupę L-Advisers, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych,
w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane, przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe oraz agencjom marketingowym, szczególnie podmiotom oraz osobom nalężących do Grupy L-Advisers.

Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- Administrator po uzyskaniu zgłoszenia przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania.
b) Prawo do sprostowania danych- Administrator na żądanie osoby usuwa ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie uzupełnia je w przypadku, kiedy są niekompletne;
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania- Administrator w przypadku zgłoszenia zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
d) Prawo uzyskania kopii danych- Administrator przekazuje kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, Administrator poinformuje o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii.
e) Prawo usunięcia danych- Administrator na żądanie osoby usunie dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych- Administrator wydaje dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
i) Prawo do skargi- osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
j) Prawo do cofnięcia zgody- w przypadku przetwarzania przez Administratora danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć , co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
k) Prawo do bycia zapomnianym- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji: Dane osobowe nie są już administratorowi niezbędne; Została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych; Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania; Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wniosek o którym mowa w ust. 13 pkt a) do k) można złożyć w formie pisemnej na adres: kontakt@L-advisers.com. Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek zostałzłożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej w terminie 1 miesiąca odwpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.