Rynki kapitałowe

Caption Placed Here

Rynki kapitałowe

Wprowadzanie spółek na GPW

Każde IPO spółki to ciężki i długotrwały proces. Z tego powodu niezwykle ważne jest posiadanie kompetentnego zespołu, który bezproblemowo przejdzie przez całą procedurę. Sami jesteśmy inwestorami i znamy bardzo dobrze realia giełdy. Przeprowadzimy sformalizowaną procedurę z KNF, KDPW, domami maklerskimi oraz samą GPW.

– prospekt emisyjny
– koordynacja z zaprzyjaźnionymi audytorami
– due dilligence
– reprezentacja spółki przed GPW/KNF/KDPW oraz sądami rejestrowymi
– Corporate Governance
– kontakt z zaprzyjaźnionymi serwisami giełdowymi/PR/marketing
– relacje inwestorskie
– obowiązki informacyjne/ESPI/EBI

Wprowadzenie spółek na Deutsche Börse

Pozyskiwanie środków finansowych na rynkach kapitałowych jest szczególnie atrakcyjne dla firm innowacyjnych, które osiągają wzrost. Może stanowić podstawę przyszłego sukcesu. Dzięki IPO przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał, a następnie go zwiększyć poprzez podwyższenie kapitału. Przed IPO prawnicy z naszej Grupy doradzą Państwu kompetentnie i rzeczowo. Rynek niemiecki jest szczególnie atrakcyjny z uwagi na dużą rzeszę inwestorów.

– Wybór domów maklerskich
– due dilligence
– prospekt emisyjny
– reprezentacja spółki przed Deutsche Börse, BaFin oraz przed bankami
– Equity Story
– przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, plasowanie i dopuszczenie do obrotu papierami wartościowymi Państwa firmy
– Corporate Governance
– kontakt z zaprzyjaźnionymi serwisami giełdowymi/PR/marketing
– relacje inwestorskie
– obowiązki informacyjne

Przeprowadzenie oferty publicznej

Zasadniczo celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowego kapitału własnego. Podwyższenia kapitału dokonywane są przez spółki, które są już notowane na giełdzie w celu poprawy ich bazy kapitałowej.
Oferta publiczna co do zasady wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez odpowiednią instytucję i przekazania do publicznej wiadomości.
W przypadku emisji akcji rozróżnia się liczne procedury.

Transakcje M&A dotyczące spółek publicznych

M&A jest jedną z najważniejszych decyzji strategicznych, jakie firma może podjąć. Szczególne znaczenie tej decyzji można wyjaśnić faktem, że jej wpływ na wartość firmy, jak również wyzwania dla kierownictwa, może być znaczny. Transakcja M&A jest decyzją zarządczą, która wiąże się ze znaczącymi strategicznymi możliwościami i ryzykiem w zakresie portfela, pozycjonowania i kompetencji i ma wpływ nie tylko na akcjonariuszy, ale również na interesy wielu innych interesariuszy. Oprócz kierownictwa, do zainteresowanych stron należą również pracownicy, dostawcy, aktorzy polityczni i inni interesariusze.

– sporządzenie planu połączenia
– zgłoszenie planu połączenia do rejestru
– due dilligence
– podjęcie odpowiednich uchwał oraz zgłoszenie w KRS
– inkorporacja
– parytet wymiany akcji
– delisting

Obowiązki informacyjne:

Na spółkach giełdowych ciąży wiele obowiązków. Jednym z podstawowych obowiązków są obowiązki informacyjne emitentów. Doradzimy kompleksowo czy i w jakiej formie należy opublikować daną informację. Razem z Państwem przeprowadzimy proces skutecznego informowania rynku o ważnych zdarzeniach. Oczywiście mając na względzie przede wszystkim interes spółki. Niedopełnienie obowiązków może być obarczone sporymi karami. Umożliwiamy również pomoc w komunikacji z inwestorami poprzez różne serwisy giełdowe.

– obowiązki informacyjne w ramach prospektu emisyjnego i IPO
– Przygotowanie i publikacja raportów kwartalnych
– Przygotowanie i publikacja sprawozdań rocznych
– Regularne odbywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy
– Powiadomienia o nabyciu nowych przedsiębiorstw
– powiadomienia o sprzedaży lub IPO niektórych działów spółki
– Powiadomienia o wykorzystywaniu informacji poufnych (zakupach lub sprzedaży)
– inne poufne informacje

Skontaktuj się z nami!

Pierwsza rozmowa telefoniczna z nami jest niewiążąca i bezpłatna. Po rozmowie doradzimy Państwu wstępnie odnośnie pierwszych kroków i przedstawimy naszą ofertę. Państwa zadowolenie i sukces firmy jest dla nas priorytetem.

Zadzwoń: PL +48 507090928 | DE +49 1792 155 886